PROTECCIÓ CIVIL
MONTCADA I REIXAC

En conveni amb l'Ajuntament de Montcada i Reixac 

Fonaments

L’article 55.2 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya regula que: Els Plans Municipals de Protecció Civil només poden reconèixer una associació de voluntaris i voluntàries de protecció civil per municipi. A aquests efectes, correspon a l’Ajuntament determinar l’associació que ha de quedar vinculada funcionalment a l’autoritat municipal de protecció civil.

1

Funcions

Les funcions de l’AVPCMIR estaran orientades a la coordinació preventiva i operativa respecte de la protecció de persones, els béns i el medi natural davant de danys produïts per les situacions d’emergència en circumstàncies de greu risc o catàstrofe, mitjançant la realització d’activitats que permetin evitar, controlar o reduir els seus efectes amb caràcter previ a l’actuació dels serveis competents o amb col·laboració amb aquests..

2

Organització 

L’Ajuntament de Montcada i Reixac determina mitjançant un Conveni de col·laboració que l’entitat Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Montcada i Reixac és l’entitat que queda vinculada funcionalment a aquesta autoritat municipal.

3

Col·laboració

L’Associació de Voluntaris col·laborarà amb l’Ajuntament de Montcada i Reixac en les següents activitats:
➢ Realització de serveis preventius d’informació i recolzament als altres cossos de socors i seguretat en els actes de concurrència massiva de ciutadans o de perillositat especial, que es podran reflectir en un calendari anual d’activitats.
➢ Col·laboració en situacions d’emergència o pre-emergència mitjançant la realització de retens de guàrdia, recolzament logístic, etc..., d’acord sempre amb les actuacions previstes en els diferents Plans d’emergència o d’actuacions i sota les indicacions del Director del Pla, de l’Autoritat Municipal competent, o en el seu defecte, en coordinació amb els comandaments de Policia, Bombers o sanitaris.
➢ Col·laboració en tasques de divulgació i d’informació a la població en matèries de protecció civil.
➢ Possible col·laboració en situacions d’emergència que es puguin produir fora del municipi, prèvia sol·licitud de les autoritats del lloc corresponen.
➢ La comunicació de l’existència de fets o circumstàncies que puguin suposar un risc per a les persones, els béns o el medi ambient.
➢ Qualsevol altres serveis que es pugui sol·licitar.

Direcció

Carrer Viver s/n Hotel d'Entitats                     
08110 Montcada i Reixac                     


Contacte 

Email: pcmontcada@hotmail.com                     
Telèfon: 627 580 112                     

Enllaços

Consells Protecció Civil
Meteocat
Mapa Pla Alfa

Fes't-en Voluntari

Si vols formar part de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Montcada i Reixac, envia'ns un correu electrònic a pcmontcada@hotmail.com

© Copyright 2020 PCMIR - All Rights Reserved        *En conveni amb l'Ajuntament de Montcada i Reixac

mobirise.com web software